Integritetspolicy

A. Introduktion

Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna om att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personuppgifter.

B. Data som vi samlar in

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
 2. information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
 3. information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress;
 4. information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;
 5. information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;
 6. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
 7. information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter;
 8. information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg;
 9. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
 10. all annan personlig information som du skickar till oss.

 

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

C. Hur vi samlar in data

Information som du förser oss med. Vi tar emot och lagrar all typ av data du medvetet förser oss med. Det kan till exempel vara information som kommer oss tillhanda genom att du fyller i ett konktaktformulär, eller ifall du skickar oss ett e-mail med sådan information som står föreskrivet i punkten B (se ovan).

Information som vi samlar in automatiskt. Vi använder oss av en mängd olika tekniska instrument för att samla in information från din enhet. Sådan information kan innefatta:

 1. Din enhets geografiska plats
 2. IP-adress
 3. Annan information om din enhet såsom; typ av enhet, webbläsare eller operativsystem.
 4. Hur länge du varit på hemsidan, vilka funktioner du använt samt vilka sidor du besökt.

D. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. att administrera vår hemsida och verksamhet;
 2. att anpassa vår hemsida åt dig;
 3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
 4. att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida;
 5. att skicka kontoutdrag, fakturor, betalningspåminnelser till dig och att samla in betalningar från dig;
 6. att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
 7. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
 8. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
 9. att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
 10. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
 11. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
 12. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier.

 

Vi kommer inte att överlämna dina personuppgifter till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

E. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.
Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.
Vi kan utlämna din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
 4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
 5. till alla personer som vi rimligen anser kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

 

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

F. Internationell dataöverföring

 1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
 2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
 3. Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F, genom att fortsätta använda hemsidan.

G. Bevarande av personlig information

 1. Detta avsnitt G beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
 2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
 3. Utan att det påverkar artikel G-2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom kategorierna nedan vid det datum och den tid som anges nedan:
  1. personuppgiftstyp kommer att raderas 23 månader från det att de först lagrats.
 4. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
  1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  2. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
  3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

H. Din personliga informationssäkerhet

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 3. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och att vi inte kan garantera säkerheten för data som skickas via internet.

I. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem. Denna policy uppdaterades senast den 20 juni 2021.

J. Dina rättigheter

Dr. Saeid AB är mån om att du som användare är medveten om dina lagstadgade rättigheter. Därför redogör vi nedan vilka rättigheter du som användare kan aktualisera gentemot Dr. Saeid AB;

 1. Rätten till tillgång: Du som användare har rätt att begära ut kopior av data om dina personliga uppgifter som Dr. Saeid AB har lagrat. Observera att Dr. Saeid AB kan komma att ta ut en avgift ifall din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.
 2. Rätten till rättelse: Du som användare har rätt att begära att Dr. Saeid AB vidtar rättelse rörande information, angående dig, som du anser vara felaktig.
 3. Rätten till radering: Du som användare har rätt att begära att Dr. Saeid AB raderar all data om dina personuppgifter, förutsatt att inget annat följer av lag eller annan rättskälla.
 4. Rätten till begränsning av behandling: Du som användare har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas.
 5. Rätten att göra invändningar: Du som användare har, under vissa förutsättningar, rätt att invända mot Dr. Saeid AB:s behandling av dina personuppgifter.
 6. Rätten till dataportabilitet: Du som användare har rätt att under vissa förutsättningar begära att Dr. Saeid AB överföra, den data bolaget har samlat in från dig, till en annan organisation, eller direkt till dig.

 

Vi kan undanhålla den information som du begär mot bakgrund av vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

K. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

L. Kontakta oss

Har du frågor som rör vårt sätt att hantera dina personuppgifter, tveka inte på att höra av dig till oss på annika@drsaeid.com.

M. Klagomål

Anser du att sättet vi hanterat dina personuppgifter varit i strid med lag eller annan författning så finns det alltid en möjlighet att kontakta integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se/).

Originalspråket för denna text är svenska

Webbplats producerat av Webicient.